Qiy als overheidsvoorziening?

Wat hebben de Ministeries van BZK, WenR, EZ en VWS, de Belastingdienst, DUO, Inlichtingenbureau, KvK, Logius, VNG en meer dan 10 gemeenten, met elkaar gemeen?

Qiy Afsprakenstelsel als nutsvoorziening

Ze zijn allemaal geïnteresseerd in de mogelijkheden van het Qiy Afsprakenstelsel om een veilige en vertrouwde relatie tot stand te brengen tussen burger en overheid. Het Qiy Afsprakenstelsel als nutsvoorziening, waarmee overheden en commerciële organisaties – eventueel tegelijkertijd – de data van de burger beschikbaar kunnen stellen aan de burger en op basis van expliciete toestemming ook mogen beschikken over relevante data van diezelfde burger.

Qiy koppelt burger aan zijn of haar BRP gegevens

Gemeenten zijn in de unieke positie om de burger via een persoonlijk Qiy Node onder voorwaarden te koppelen op zijn of haar BRP gegevens. Met deze gegevens in de hand kan de burger zich eenvoudig en veilig digitaal bewegen en relaties aangaan met voor hem of haar belangrijke partijen.

Ontwikkelen gewaarborgde digitale diensten

Het Forum Standaardisatie, een denktank op het vlak van interoperabiliteit, voert momenteel in het kader van het overheidsprogramma ‘Regie op Gegevens’ een informele voorzieningentoets uit namens de ministeries van BZK, WenR en EZ, met als doel een verdere verdieping. Een gevalideerde identiteit in combinatie met gegevens uit een authentieke bron kan leiden tot oplossingen om gewaarborgd digitaal diensten af te kunnen wikkelen.

Denk aan dienstverlening:

  1. op gemeentelijk niveau voor werk, huisvesting en zorg;
  2. dienstverlening in het kader van landelijke regelingen in de zorg, zoals de PGB-regeling;
  3. in het onderwijs door een koppeling op het diplomaregister;
  4. t.b.v. de algemene informatievoorziening door koppelingen te faciliteren van de burger op zijn of haar data bij de Belastingdienst en andere iitvoeringsorganisaties.

Het resultaat komt in Juni 2016 beschikbaar.

Bron: www.logius.nl

Je kunt niet meer reageren.